Faktický popis

Krajina v severních Čechách prošla v minulém století rychlým vývojem. Po dlouhém období těžby a umělého snižování hladiny podzemní vody, povrchové těžbě a zaplnění jam výsypkami jsou zbylé prohlubně zaplavovány vodou a vznikají jezera. Je tak vytvářeno prostředí s významně časově proměnou strukturou a nestálými podmínkami pro následné využití. Odpovědné rozhodování o krajině vyžaduje co nejkomplexnější informace založené na meziobovrových přístupech. Takové rozhodování může být podpořeno informačním systémem jehož cílem je zpracovávat databázi všech dostupných dat o utváření a využívání krajiny (zvláště hydrologická, hydrogeologická a geotechnická data) ve spojení s uživatelským rozhraním, které umožní zohledňovat propojení různých pohledů a zájmů na danou problematiku.
Například z pohledu budoucí možné výstavby je rozhodujícím kritériem stabilita svahů, únosnost půdy a druh budoucího osídlení. Z hlediska rekreačního využití je posuzována kvalita a množství vody. Takový druh informačního systému umožní zohlednit celou řadu požadavků bez nutnosti potlačení zdánlivě nedůležitých kritérií. Uživatel získá přehled o reálných možnostech a hranicích budoucího využití krajiny v celkovém kontextu, který může pomoci zabránit škodám vlivem realizace přehnaně ambiciózních záměrů. Takové případy jsou známy. Důležitým cílem je možnost zobecňování postupů pro využití na jiných lokalitách.

Hlavní otázky jsou tři:

 • stabilita svahů (možné využití krajiny)

 • množství vody (udržitelná úroveň hladiny v jezeře)

 • kvalita vody (možné využití jezera)

Příkladem využití území jsou výsypky povrchových dolů či důlní odvaly vytvořené hlubinou těžbou a s nimi související problematikou. Efektivní hodnocení a management rizik zohledňující dynamický vývoj krajiny a dopady extrémních scénářů jsou důležitým krokem jak v procesu územního plánování, tak i výstavby a rozvoje sídel či infrastruktury. Informační či expertní systém tak musí v rámci v jedné databáze komplexně integrovat všechna data týkající se stability území a zpracovávat tato data společně pomocí algoritmů speciálně vyvinutými pro odhad rizik spojených s budoucím využitím území.

Lokalita 1

Uvažované problémy se svahovými pohyby se objevují například u břehů jezera Milada (Obrázky 1 a 2).

Mapa svažitosti terénu v okolí jezera Most. Čím tmavší barva, tím vyšší sklon.

Obrázek 1: Sklon svahů u jezera Milada.

Poloha jezera Milada.

Obrázek 2: Satelitní mapa jezera Milada.

Lokalita 2

Hlavní ověřovací lokalitou vyvíjeného systému je okolí jezera Most (Obrázky 3 a 4), které vzniklo rekultivací hnědouhelného lomu a jeho vnitřní a vnějších výsypek. Jde o oblast původního umístění města Most před jeho přesunutím a zahájením těžby hnědého uhlí. Část břehů jezera je tvořena rostlým terénem, většinu břehů však tvoří výsypky různé mocnosti a stáří. Město Most má ambici výhledově znovu využít část oblasti v okolí jezera k zástavbě a částečnému návratu města do blízkosti jeho původního centra. 

 Sklon svahů u jezera Most

Obrázek 3: Sklon svahů u jezera Most.

Poloha jezera Most

Obrázek 4: Poloha jezera Most.

V rámci řešených projektů i běžné praxe je třeba zpracovávat data, která jsou dostupná v různých formátech. Jedná se např. o archivní i aktuální data ve formě map, dat v tabulkových procesorech (Excel), prostém textu, různých výměnných formátech atd. Některá data jsou či mohou být pořizována a zpracována zcela automaticky, což je velmi užitečné nejen z důvodu jejich samotného pořízení a načítání do úložiště (databáze), ale i využití pro samotné výpočty a interpretaci výsledků ve formě grafů, tabulek, analýz, modelů atd.

Uvedené problémy mohou být řešeny s využitím informačního systému zahrnujícího odpovídající databázi (viz následující kapitolu), sadu analytických nástrojů určených pro řešení uvedených úkolů a uživatelské rozhraní, které umožňuje zobrazení surových dat, zobrazení výsledků analytických nástrojů, řízení analytických nástrojů a použití systému včasného varování.

 

Charakteristické veličiny

Základní data, která jsou potřeba nebo mohou být využita pro analýzy jsou zejména:

 • mapové archivy těžby a zpětného zaplňování jam (nadmořská výška, hydrologické a geotechnické parametry půdy)
 • archivy geologických a hydrogeologických map
 • archivy s popisem vrtných jader
 • časové řady měření výšky hladiny podzemní vody ve vrtech v oblasti
 • časové řady měření zavodnění (úroveň povrchové vody)
 • časové řady měření přítoku vody do jezera
 • hydrometeorologická měření
 • časové řady měření kvality vody
 • historické, současné a plánované urbanistické využití oblasti
 • ...

 

Metody řešení

Data mohou být získána od správce oblasti (PKÚ) nebo od jiných organizací.

Navrhovaný způsob jejich vyhodnocování je zejména Multikriteriální analýza. Pro její využití je třeba provést následující kroky:

 • Návrh struktury databáze
 • zjištění možných rizik:
  • stabilita svahů
  • znečištění vody
  • eutrofizace
  • nevyrovnaná vodní bilance
 • identifikace kritérií s největším vlivem
 • návrh vyhodnocování kritérií
 • definice vah jednotlivých kritérií
 • vývoj informačního systému

 

Informační systém

V námi vyvíjených informačních systémech využíváme pro načítání dat tzv. „datovou pumpu“. Konkrétně se jedná o nástroj Pentaho Data Integration (community.pentaho.com), který je možno zdarma používat i pro komerční účely. Nástroj umožňuje naprogramovat transformace dat – tedy načítání dat z libovolného formátu do libovolného jiného zvoleného formátu (nejrůznější soubory a databáze). Nástroj má grafické vývojové prostředí a není tak nutné psát programový kód. Nicméně je možné v jeho rámci využívat i další skripty (např. JavaScript, Groovy, případně Python a R).

Byly vyvinuty transformace pro automatizované načítání dat mimo jiné z následujících formátů:

 • Česká geologická služba (Geofond)
  • soubory MS Access a
  • soubory XML „Databáze geologicky dokumentovaných objektů České republiky – výdejní aplikace“. Jedná se o výměnný formát podle mezinárodního standardu projektu eEarth.
 • Inklinometrie (textové soubory – strojově generované reporty).
 • Archivní průzkumné vrty ve Wordu (2413 ks), pravděpodobně exportované ze systému Geobanka firmy Data-PC Sokolov.
 • gdBase – načítání některých polí.
 • Srážky a teploty ve formě textového souboru na FTP serveru Povodí Ohře s. p.
 • Kontingenční tabulka v MS Excel.

Veškerá data se načítají do relační databáze PostgreSQL, jejíž struktura umožňuje uložit data o vrtech (mj. geologický popis, definice vrstev pro geologický řez, technické provedení objektu) i pozorováních (libovolné veličiny vč. inklinometrie a karotáže). Kromě pozorování jsou v databázi uloženy interpretace těchto měření (např. prostorové rozložení parametrů), které jsou využívány např. pro multikriteriální analýzu. Prostorová data (body, linie, polygony) jsou uložena v databázi pomocí databázového rozšíření PostGIS. To umožňuje nejen zahrnutí mapových podkladů (např. územně analytických podkladů a zpracovaných územních plánů) do databáze, ale také přímou možnost práce s takovými daty ve standardních nástrojích GIS (např. ArcGIS, ale i AutoCAD). Mapový server navíc umožňuje zobrazovat data pomocí mapových služeb například v MicroStation.

Data v databázi je možno prohlížet pomocí jednoduché webové aplikace (obrázek č. 5), kde je možno po kliknutí na vrt v mapě vybrat veličinu a časový úsek. Průběh veličiny se zobrazí jako tabulka v levé části okna a jako časový graf v horní části okna. Pokročilou vizualizaci (profily vrtu, geologické řezy, 3D modely; kombinace map, tabulek a grafů) provádíme v cenově dostupném programu EnviroInsite (enviroinsite.com), do kterého je možno data ze systému exportovat. Data a navazující výpočty jsou zobrazovány ve formě tabulek a grafů v tiskových sestavách (reportech). Ty je možno prohlížet online či mohou být zasílány např. e-mailem v pravidelných intervalech či při předem definovaných událostech. Sestavy je možno získat v nejrůznějších formátech (pdf, Excel, Word atd.)

 

Webová aplikace pro prohlížení pozorováníObrázek 5: Webová aplikace pro prohlížení pozorování

Metody integrované do vyvíjeného informačního systému vycházejí z poznatků teorie komplexních systémů/nelineární dynamiky. Jedná se o detailně rozpracované hodnoticí postupy založené na ověřených analytických nebo empirických vztazích. Tyto postupy integrované do systému poskytují výsledky a data pro rozhodování o budoucím využití území a jeho dalšího směru rozvoje. Vzhledem k tomu, že ne vždy jsou k dispozici veškerá potřebná a přesná data ze všech potřebných veličin či parametrů s požadovanou četností a aktuálností, je nutné kromě klasických matematických či statistických metod pro hodnocení časových řad použít i nástroje, které by nám byly schopny neměřitelné, odhadované a slovní hodnocení převést do modelu a umožnily zjistit a predikovat chování systému při extrémní změně podmínek některé z jeho složek.

 

Schéma informačního systému

Obrázek 6: Schéma informačního systému.

Klíčovou součástí informačního systému je zpracování geografických dat a mapových vrstev. Kromě dat z monitoringu a dalších měření jsou vstupem do systému územně analytické podklady, platný, příp. zpracovávaný územní plán a další mapové vrstvy. Následující obrázky ukazují příklad různými druhy nástrojů vyhodnocené a vizualizované výsledky silně zjednodušených, testovacích, modelových  výpočtů stability svahů u jižního břehu jezera Most.

 

Obrázek 7: Vyhodnocení stability svahů u jezera Most nově navrženou metodou.

 

 

Obrázek 8: 3D vizualizace výsledků výpočtu stability svahů u jezera Most za pomoci profilu terénu.

 

Obrázek 9: Vyhodnocení stability svahů u jezera most předimplementovaným nástrojem SAGA GISu.

 

Obrázek 10: 3D Vizalizace výsledku výpočtu stability svahů u jezera Most za pomoci SAGA GISu.

Výstupy jsou potom také prezentovány formou textových zpráv, tabulek, grafů a map. Základní zpracování je založeno na kombinaci známých rizik zanesených v územně analytických podkladech a zobrazení oblastí s kumulací různých druhů rizik. Další úroveň zpracování zahrnuje multikriteriální analýzu časových řad a měření vyjadřující míru geotechnických rizik ovlivňujících zastavitelnost a využitelnost území. Tato informace je důležitým podkladem pro urbanistu k návrhům úprav územního plánu zohledňujících tato rizika. 

Informační nástroje pro podporu rozhodování obecně obsahují podpůrné nástroje pro rozhodovací či řídicí procesy a podporují uživatele v hledání a posuzování variantních řešení či rozhodnutí. Při multikriteriálním hodnocení geotechnických rizik bylo třeba užít metodu, která je schopna hodnotit souhrnnou míru rizika území z pohledu jeho dalšího využití. K tomu, abychom byli schopni stanovit takovou jednoznačnou míru rizika jednotlivých lokalit, bylo třeba vytvářet ucelené postupy (metodiky), které pomocí několika přesně definovaných kroků vypočítají či odhadnou konkrétní hodnotu rizika daného území a zároveň dají informaci o tom, s jakou jistotou se o tuto hodnotu můžeme opírat pro budoucí rozhodování.

 

 

Práce s daty, jejich sběr, hodnocení a interpretace hrají klíčovou roli v hodnocení a predikci přírodních rizik ve vztahu k budoucímu využití krajiny. Přírodní systémy jsou vysoce komplexní celky obsahující častý výskyt složitých časových a prostorových struktur. Pro hodnocení a předpovídání systémů je třeba užití holistického přístupu. Řešení jejich problematiky, tedy zejména sledování jejich stavu, vyplývajících rizik a řízení jejich dopadů, je interdisciplinární problém. Problematiku monitorování a hodnocení geotechnických rizik a další rozhodování o využití dotčených území je proto třeba řešit pomocí využití informačních nástrojů. Tím máme na mysli implementaci technologií pro monitorování, správu dat a jejich hodnocení zejména z pohledu případných rizik. Díky této informační i znalostní podpoře je možno efektivněji vzájemně provázat znalosti z dílčích oborů a tím vytvářet komplexní model. Je proto nutné plně využívat modely a metody hodnocení, které budou schopny dostatečně realisticky popsat pozorované chování tohoto studovaného systému a předpovědět jeho budoucí chování a napomoci optimálnímu rozhodování o budoucím rozvoji využití krajiny z pohledu dalšího rozvoje.

Hodnocení vždy zahrnuje různé pohledy, např. ekonomicky úsporné, environmentálně příznivé, sociologicky příznivé, časově výhodné, a dále i různé scénáře, které je třeba z pohledu např. návrhu urbanistických řešení zohlednit, kdy za dosažení jistých prahových hodnot pro různé formy využití krajiny dochází k destabilizaci systému a ohrožení stanovení cílů. Eliminace rizik by měla např. zabránit neefektivním stavebním investicím na místech, kde by v budoucnu mohlo dojít k iniciaci geotechnických rizik.

Požadované Know-How

 • HTW: zjištění charakteristických parametrů půdy, výpočty zatížení.
 • TUL: návrh databáze a informačního systému.
 • KU: vliv saturace půdy na její mechanické vlastnosti.
 • ITN: zkušenosti s rekultivačními vrstvami.