Aktivity v roce 2018

   
17.12.2018

TESEUS intenzivní kurz (PřF UK, Liberec)

"Multielektrodová odporová metoda - teorie a praxe, 2. část", povede Jan Valenta (PřF UK)

10.12.2018

TESEUS intenzivní kurz (PřF UK, Liberec)

"Multielektrodová odporová metoda - teorie a praxe, 1. část", povede Jan Valenta (PřF UK)

7.12.2018

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Obecná a speciální ochrana vodních zdrojů", Josef Vojtěch Datel (PřF UK)

7.12.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Modelování vlivu antropogenní činnosti na režim podzemních vod", Tomáš Kuchovský (Masarykova Univerzita, Brno)

30.11.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Ošetřování rizik údržbou, zálohováním a pasivní / aktivní ochranou", Jaroslav Zajíček (TUL)

27.11.2018

TESEUS otevřený kurz (HSZG)

"Nástroje GIS pro hodnocení stability svahů", Jan Šembera (TUL)

27.11.2018

TESEUS otevřený kurz (HSZG)

"Hydrogeologické procesy v době ledové na příkladu Mužákovského vrásového oblouku", Uwe Bartholomäus (HSZG)

 23.11.2018 TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Vypařování z pískovců", (pracovní název), Martin Slavík (PřF UK)

23.11.2018  TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Praktické zkušenosti ČIŽP z oblasti nakládání s odpady", Danuše Hráská (ČIŽP)

 22.11.2018

TESEUS workshop (HTW, Drážďany)

"6. Odborná konference ke Geotechnice na Vysoké škole v Drážďanech - Postupy a aplikace", různí přednášející

15.-16.11.2018

TESEUS workshop (TUL+HSZG, Liberec)

"Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018 -- Konec skládkování komunálního odpadu? Nikoli konec skládek! Zakrytí a rekultivace skládek a výsypek", různí přednášející

9.11.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Transportně-reakční modelování podmínek v horninovém prostředí (současný stav, problémy a perspektiva)", Josef Zeman (TUL)

26.10.2018

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Fenomén skalních řícení z pohledu geologa a geotechnika - základní přehled", Josef Rott (PřF UK)

26.10.2013

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Příklady modelování vodní bilance skládky", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

16.10.2018

TESEUS terénní cvičení, 2. část (HSZG + TUL)

Protipovodňová hráz v Rennersdorfu

15.10.2018

TESEUS intenzivní kurz (HSZG) 

Výstava minerálů z celého světa

26.9.2018

TESUS terénní cvičení (HSZG + TUL)

"Hydrologie, hydrogeologie a protipovodňová opatření v Sasku, 1. část -

Hydrologie a hydrogeologie krajiny zasažené těžbou v lomech Nochtern a Reichwalde"

20.6.2018

TESEUS hydrogeologický workshop (UK, Liberec) 

"Environmentální dopady důlní činnosti", různí přednášející

6.6.2018

TESEUS terénní cvičení (UK + HSZG)

 Hydrologická exkurze

1.6.2018

TESEUS terénní cvičeni (HSZG+TUL, Trojmezí)

"Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí, 2. část"

18.5.2018

TESEUS geofyzikální workshop (UK, Liberec)

"Aplikace geofyziky při ochraně  využití přírodních zdrojů", různí přednášející

4.5.2018

TESEUS intenzivní kurz pedologie - 2. část (HSZG)

Pedologická exkurze na lokalitu "Daubaner Wald" pod vedením prof. Dr. Reinera Schulze

4.5.2018

TESEUS otevřený kurz (UK, Liberec)

"Součinitel bočního tlaku v klidu překonsolidovaných jílů", Josef Rott (Univerzita Karlova)

4.5.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Změny oxidačně-redukčního potenciálu při antropogenních zásazích do horninového prostředí", Josef Zeman (Technická univerzita v Liberci)

3.5.2018

TESEUS terénní cvičení (HTW Dresden, Dorfhain)

Stavební postupy ke stabilizaci terénních skoků

2.5.2018

TESEUS otevřený kurz (UK + HSZG, Žitava)

"Suspenze", Jiří Mls (Univerzita Karlova)

27.4.2018

TESEUS intenzivní kurz pedologie - 1. část (HSZG)

 

přednáška o charakteristikách lokality "Daubaner Wald", Reiner Schulz (HSZG)

25.4.2018

+

26.4.2018

TESEUS interní projektové porady (TUL, Liberec + PřF UK, Praha)

"Konzultace technického a organizačního zajištění stávajících a plánovaných aktivit projektu"

20.4.2018

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Mechanické chování výsypek", Jan Najser (Univerzita Karlova)

20.4.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Přírodě blízká řešení protipovodňové ochrany", Petra Schneider (Hochschule Magdeburg-Stendal)

6.4.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Matematické modelování transportních procesů doprovázejících fázové přechody v porézním prostředí", Michal Beneš (FJFI, ČVUT)

5.4.2018

TESEUS terénní cvičení (HSZG + TUL, německý břeh Nisy mezi Žitavou a Zhořelcem)

"Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí, 1. část"

4.4.2018

"Workshop o lyzimetrech", (HSZG)

23.3.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Vliv dolu Turów na stav hladin podzemních vod na území ČR", Ondřej Nol (AQUATEST, a.s.)

16.03.2018 

TESEUS projektová porada (Liberec)

9.3.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Mezní stavy a kolaps půdních struktur", Jens Engel (HTW Dresden)

24.1.2018

TESEUS otevřený kurz (HSZG)

Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Nové technologie v oboru sít a prosévacích pletiv pro mokré a suché třídění v oblasti jemných částic, Uwe Bruder

18.1.2018

TESEUS otevřený kurz (HTW Dresden)

"Recyklace stavebních hmot, část 2", Jürgen I. Schoenherr (HSZG)

12.1.2018

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Modelování v geotechnické centrifuze", Jan Najser (PřF UK)

12.1.2018

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Modelování vodní bilance", Volkmar Dunger (TU Bergakademie Freiberg)

4.1.2018

Offener Kurs / otevřený kurz (HTW Dresden)

 

Aktivity v roce 2017

   
15.12.2017

TESEUS otevřený kuz (PřF UK, Liberec)

"Seismické ohrožení II. (pokračování minulého kurzu I.)", Jan Valenta (PřF UK)

15.12.2017

TESEUS otevřený kuz (TUL, Liberec)

"Materiálové toky, relevantní z hlediska odpadového hospodářsví a situace na skládkách v Horní Lužici", Uwe Bartholomäus (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

12.12.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Simulace proudění podzemní vody ve skládkách", Jan Šembera (TUL)

12.12.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Podmíky skládkování v České republice", Zdeněk Kudrna

7.-8.12.2017

TESEUS intenzivní kurz (TUL, Liberec)

"Úvod do jazyka R - statistické výpočty v informačnı́ch systémech pro podporu rozhodovánı́", Vratislav Žabka (Technická univerzita v Liberci)

7.12.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW Dresden)

"Umělé geohmoty a konstrukce vyztužených zemin", Hartmut Hangen (společnost HUESKER Synthetic GmbH s.r.o.)

4.12.2017 TESEUS intenzivní kurz (HTW+PřF UK)
28.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Lysimetr - důležitý pomocník při zjišťování obsahu vody a látek v půdě", Manfred Seyfarth (Umwelt-Geräte-Technik GmbH s.r.o.)

28.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Od odpadu k surovině. Pohled z praxe", Mario Fiedler

27.11.2017

TESEUS intenzivní kurz (HTW+PřF UK)

24.11.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Hlubinná geotermální energie v Německu", René Kahnt (G.E.O.S. - Ingenieur-Gesellschaft mbH)

23.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW, KU)

"Poznatky ze sesuvu na dálnici D8 Praha - Drážďany v roce 2013", Jan Boháč (PřF UK)

21.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Modelování vodního řežimu skládek, použití", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

21.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Modelování vodního řežimu skládek, teorie", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

14.11.2017

TESEUS mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" (HSZG, Žitava)

"Výstavba skládek - od projektování přes realizaci stavby až po následnou péči a využití", Franz Sänger

9.-10.11.2017

TESEUS skládkový workshop (HSZG+TUL, Žitava)

"Výstavba skládek - Směrnice EU, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky - látkové proudy a odtěžování skládek"
9.11.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW Dresden)

"Cirkulační vrty", Jiří Mls

7.11.2017

TESEUS mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" (HSZG, Žitava)

"Výstavba skládek - od projektování přes realizaci stavby až po následnou péči a využití", Franz Sänger

3.11.2017

TESEUS otevřený kuz (PřF UK, Liberec)

"Úvod do nesaturované zóny", Tomáš Ondovčin

3.11.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Využití jazyka R pro statistické výpočty a tvorbu webových aplikací jako součásti informačních systémů pro podporu rozhodování o udržitelném využití a efektivním využívání zdrojů", Patrik Drhlík

20.10.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL)

"Nová kapitola ve výpočetní mechanice tekutin - Lattice Boltzmann Method", R. Straka

23.8.2017

-

24.8.2017

TESEUS Projektová porada (Praha)

22.6.2017

-

23.6.2017

TESEUS terénní cvičení (HTW Drážďany)

"Konstrukce a dimenzování opěrných konstrukcí a zabezpečení svahů "

14.6.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG Zittau)

"Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Zajištění kvality při budování skládek - půda, geoplasty, asfalt", Mario Müller

14.6.2017

TESEUS otevřený kurz (HSZG Zittau)

"Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Nové technologie v oboru sít a prosévacích pletiv pro mokré a suché třídění v oblasti jemných částic", Uwe Bruder

7.6.2017

TESEUS terénní cvičeni (HSZG+TUL, Trojmezí)

"Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí, 2. část"

31.5.2017

-

1.6.2017

TESEUS terénní cvičení (PřF UK + HSZG, Višňová)

"Hydrogeologické práce u Višňové"

24.5.2017

TESEUS Workshop (PřF UK, Liberec)

"Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod", různí přednášející

16.5.2017

TESEUS Projektová porada (Liberec)

12.05.2017

-

13.05.2017

TESEUS intenzivní kurz (HSZG)

"Půdní profily Daubaner Wald"

5.5.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Optimalizace experimentálního provozu vrtaného tepelného zásobníku", Naďa Rapantová

5.5.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Kvalita pitné vody z místních vodních zdrojů malých obcí", Josef Vojtěch Datel

21.4.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Zahlazování následků hornické činnosti na Kladensku - rekultivace odvalu bývalého dolu Tuchlovice", Vladimír Polívka

21.4.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Stabilita svahů v nenasycených zeminách", Jan Najser

20.4.2017

TESEUS terénní cvičení (HSZG + TUL, německý břeh Nisy mezi Žitavou a Zhořelcem)

"Hydrologie, protipovodňová opatření, příroda a krajina zasažená těžbou v Trojmezí, 1. část"

19.04.2017

TESEUS Workshop (HSZG)

Lysimeter- workshop (Lysimeter Zitava a Bautzen / Nadelwitz)

7.4.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Seismické ohrožení I. - Zemětřesení, jeho vznik a registrace", Jan Valenta

7.4.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Zkušenosti inženýra ze sanace a rekultivace hnědouhelných dolů v Lužici", Uwe Bartholomäus

30.-31.3.2017

TESEUS intenzivní kurz (TUL, Liberec)

"Interpretace vyluhovacích experimentů", Josef Zeman, Vratislav Žabka

24.3.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Možnosti zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných povrchových dolů", Jan Kurka

16.3.2017

5. Konference o geotechnice (HTW Drážďany)

Zemní stavby a životní prostˇredí - nový vývoj

10.3.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Průmyslová automatizace v robotice, spolupráce s průmyslem", Leoš Beran

2.-3.3.2017

TESEUS intenzivní kurz (PřF UK, Liberec)

"Cirkulační vrty", Jiří Mls, Tomáš Ondovčin

10.2.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik", Pavel Mokrý

10.2.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

Hydrogeologický průzkum pro řešení inženýrskogeologických a geotechnických problémů", Josef Vojtěch Datel

3.2.2017

TESEUS otevřený (TUL, Liberec)

"FEFLOW a jeho aplikace v praxi", Pavel Štrof

27.1.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Řízení rizik v rámci životního cyklu objektu", Jaroslav Zajíček

27.1.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Oddělení IG PŕF UK a jeho aktuální výzkumná činnost", Jan Najser

23.1.2017

TESEUS řádný kurz (HTW Dráž'dany)

"Počítačová simulace proudění podzemní vody a transportu", Jan Šembera

19.1.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW Dráž'dany)

"Počítačová simulace proudění podzemní vody a transportu", Jan Šembera

13.1.2017

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Prediktivní řízení v energetice", Jaroslav Hlava

13.1.2017

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Využití stopovacích zkoušek v hydrogeologii", Jiří Bruthans

12.1.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW Drážďany)

"Recyklace stavebních hmot, část 2", Jürgen I. Schoenherr

5.1.2017

TESEUS otevřený kurz (HTW Drážďany)

"Recyklace stavebních hmot, část 1", Jürgen I. Schoenherr

Aktivity v roce 2016

20.12.2016

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Žitava)

"Geologické a geotechnické požadavky na výstavbu skládek na příkladu zařízení v české republice", Zdeněk Kudrna

20.12.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Simulace proudění podzemní vody v tělese skládky", Mgr. Kamil Nešetřil

16.12.2016

TESEUS otevřený kurz (TUL, Liberec)

"Problémově orientované informační systémy a modelování sdružených procesů", Jan Šembera

16.12.2016

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Liberec)

"Užitá geofyzika a její využití při využívání přírodních zdrojů", Jan Valenta

13.12.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Technika měření při výstavbě skládek", Gerhard Kast

13.12.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Příspěvek rostlin k těsnosti izolace povrchu skládky", Mathias Kändler

8.12.2016

TESEUS otevřený kurz (HTW Drážďany)

"Umělé hmoty a konstrukce vyztužených zemin", Hartmut Hangen

1.12.2016

TESEUS otevřený kurz (PřF UK, Drážďany)

"Cirkulační vrty", Jiří Mls

22.11.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Modelování hydrologie srážkových vod, část 2", Volkmar Dunge

22.11.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Modelování hydrologie srážkových vod, část 1", Volkmar Dunger

9.11.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin", Jens Engel

8.11.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Ochrana životního prostředí pomocí geotextilií", Rainer Wiedemann

8.11.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Zavádění systému odpadového hospodářství s přihlédnutím k objemu vyprodukovaného odpadu na univerzitě Taita Taveta University College Keňa", Carola Hannich

3.-4.11.2016

Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016 (Liberec)

"Skládka jako poslední možnost"

1.11.2016

TESEUS kurz (HSZG Zittau)

"Mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" část 2", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

25.10.2016

TESEUS kurz (HSZG Zittau)

"Mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" část 1", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

11.10.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin (část 2)", Jens Engel

11.10.2016

TESEUS otevřený kurz (HSZG, Žitava)

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin (část 1)", Jens Engel

27.5.2016

Workshop v Žitavě

"Příspěvky o hydrologii a ekologii na Mužákovském vrásovém oblouku a v Mužákovském parku"

12.5.2016

Workshop s představení projektových partnerů (TUL, Liberec)

11.3.2016

Zahajovací akce - představení - diskuse - názory