Otevřené kurzy

2019

31.01.2019, Dresden "Zkušenosti z geotechnické laboratoře - Drážďanský geotechnický seminář", Carsten Lauer, Sebastian Wolter, Bruno Steinbock, Randolf Hoppe (HTW Dresden)

17.01.2019, Dresden

"Modelování kořeny zpevněných svahů za pomoci centrifugy - Drážďanský geotechnický seminář", René Sonnenberg (DB Engineering & Consulting GmbH)

 

2018

07.12.2018, Liberec

"Obecná a speciální ochrana vodních zdrojů", Josef Vojtěch Datel (PřF UK)

07.12.2018, Liberec

"Modelování vlivu antropogenní činnosti na režim podzemních vod"
Tomáš Kuchovský (Masarykova Univerzita, Brno)

06.12.2018, Dresden

"Verfestigung flüssiger Ablagerungen - Theorie und Anwendungen", Jiří Mls (KU Prag)

30.11.2018, Liberec

"Ošetřování rizik údržbou, zálohováním a pasivní / aktivní ochranou"
Jaroslav Zajíček (TUL)

27.11.2018, Zittau

"Nástroje GIS pro hodnocení stability svahů"
Jan Šembera (TUL)

27.11.2018, Zittau

"Hydrogeologické procesy v době ledové na příkladu Mužákovského vrásového oblouku"
Uwe Bartholomäus (HSZG)

23.11.2018, Liberec

"Vypařování z pískovců"
Martin Slavík (UK)

23.11.2018, Liberec

"Praktické zkušenosti ČIŽP z oblasti nakládání s odpady"
Danuše Hráská (Česká inspekce životního prostředí)

09.11.2018, Liberec

"Transportně-reakční modelování podmínek v horninovém prostředí (současný stav, problémy a perspektiva)",
Josef Zeman (TUL)

08.11.2018, Dresden

"Forschung und Entwicklung zu Projekten in der Geotechnik", Enrico Kammel (HTW Dresden)

26.10.2018, Liberec

"Fenomén skalních řícení z pohledu geologa a geotechnika - základní přehled", Josef Rott (PřF UK)

26.10.2018, Liberec

"Příklady modelování vodní bilance skládky", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

04.05.2018, Liberec

"Součinitel bočního tlaku v klidu překonsolidovaných jílů", Josef Rott (Univerzita Karlova)

04.05.2018, Liberec

"Změny oxidačně-redukčního potenciálu při antropogenních zásazích do horninového prostředí", Josef Zeman (Technická univerzita v Liberci)

02.05.2018

"Suspenze", Jiří Mls (Univerzita Karlova)

20.04.2018, Liberec

"Přírodě blízká řešení protipovodňové ochrany", Petra Schneider (Hochschule Magdeburg-Stendal)

20.04.2018, Liberec

"Mechanické chování výsypek", Jan Najser (PřF UK)

06.04.2018, Liberec

"Matematické modelování transportních procesů doprovázejících fázové přechody v porézním prostředí", Michal Beneš (FJFI, ČVUT)

23.03.2018, Liberec

"Vliv dolu Turów na stav hladin podzemních vod na území ČR", Ondřej Nol (AQUATEST, a.s.)

09.03.2018, Liberec

"Mezní stavy a kolaps půdních struktur"
Jens Engel (HTW Dresden)

24.01.2018, Zittau

"Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Nové technologie v oboru sít a prosévacích pletiv pro mokré a suché třídění v oblasti jemných částic", Uwe Bruder (Bruder Consult)

18.01.2018, Dresden

"Recyklace stavebních hmot, část 2"
Jürgen I. Schoenherr (HSZG)

12.01.2018, Liberec

"Modelování v geotechnické centrifuze"
Jan Najser (PrF UK)

12.01.2018, Liberec

"Modelování vodní bilance"
Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

04.01.2018, Dresden

"Recyklace stavebních hmot, část 1"
Jürgen I. Schoenherr (HSZG)

 
 

2017

15.12.2017, Liberec

"Seismické ohrožení II. (pokračování minulého kurzu I.)"
Jan Valenta (PřF UK)

15.12.2017, Liberec

"Materiálové toky, relevantní z hlediska odpadového hospodářsví a situace na skládkách v Horní Lužici", Uwe Bartholomäus (Vysoká škola v Žitavě a Zhořelci)

 

12.12.2017, Zittau

"Simulace proudění podzemní vody ve skládkách", Jan Šembera (TUL)

12.12.2017, Zittau

"Podmíky skládkování v České republice"
Zdenek Kudrna (UK)

07.12.2017, Dresden

"Umělé geohmoty a konstrukce vyztužených zemin",Hartmut Hangen (HUESKER Synthetic GmbH)

28.11.2017, Zittau

"Lysimetr - důležitý pomocník při zjišťování obsahu vody a látek v půdě",
Manfred Seyfarth (Umwelt-Geräte-Technik GmbH)

28.11.2017, Zittau

"Od odpadu k surovině. Pohled z praxe", Mario Fiedler

24.11.2017, Liberec

"Hlubinná geotermální energie v Německu", René Kahnt (G.E.O.S. - Ingenieur-Gesellschaft mbH)

23.11.2017, Dresden

"Poznatky ze sesuvu na dálnici D8 Praha - Drážďany v roce 2013", Jan Boháč (PřF UK)

21.11.2017, Zittau

"Modelování vodního řežimu skládek, použití", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

21.11.2017, Zittau

"Modelování vodního řežimu skládek, teorie", Volkmar Dunger (TU Báňská akademie ve Freibergu)

09.11.2017, Dresden

"Cirkulační vrty", Jirí Mls (Univerzita Karlova)

03.11.2017, Liberec

"Úvod do nesaturované zóny", Tomáš Ondovčin (Univerzita Karlova)

03.11.2017, Liberec

 

"Využití jazyka R pro statistické výpočty a tvorbu webových aplikací jako součásti informačních systémů pro podporu rozhodování o udržitelném využití a efektivním využívání zdrojů", Patrik Drhlík (TUL)

20.10.2017, Liberec

"Nová kapitola ve výpočetní mechanice tekutin - Lattice Boltzmann Method", Robert Straka (AGH University of Science and Technology in Kraków)

12.10.2017, Dresden

 

04.10.2017, Zittau

"Granulometrische Bewertung und Analysen disperser Systeme", Jens Engel (HTW Dresden)

14.06.2017, Zittau

"Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Zajištění kvality při budování skládek - půda, geoplasty, asfalt", Mario Müller

14.06.2017, Zittau

"Odborný ekologicko-technický seminář iTN: Nové technologie v oboru sít a prosévacích pletiv pro mokré a suché třídění v oblasti jemných částic", Uwe Bruder

05.05.2017, Liberec

"Optimalizace experimentálního provozu vrtaného tepelného zásobníku", Naďa Rapantová (Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava)

05.05.2017, Liberec

"Kvalita pitné vody z místních vodních zdrojů malých obcí", Josef Vojtěch Datel (PřF UK)

21.04.2017, Liberec

"Zahlazování následků hornické činnosti na Kladensku - rekultivace odvalu bývalého dolu Tuchlovice", Vladimír Polívka (Palivový kombinát Ústí, s.p.)

21.04.2017, Liberec

"Stabilita svahů v nenasycených zeminách", Jan Najser (PřF UK)

07.04.2017, Liberec

"Seismické ohrožení I. - Zemětřesení, jeho vznik a registrace", Jan Valenta (PřF UK)

07.04.2017, Liberec

"Zkušenosti inženýra ze sanace a rekultivace hnědouhelných dolů v Lužici", Uwe Bartholomäus (HSZG)

24.03.2017, Liberec

"Možnosti zakládání staveb na výsypkách hnědouhelných povrchových dolů", Jan Kurka (AZ Consult, spol. s r.o.)

10.03.2017, Liberec

"Průmyslová automatizace v robotice, spolupráce s průmyslem", Leoš Beran (TUL)

10.02.2017, Liberec

"Metody digitální holografické interferometrie ve fyzice dielektrik", Pavel Mokrý (TUL)

10.02.2017, Liberec

"Hydrogeologický průzkum pro řešení inženýrskogeologických a geotechnických problémů", Josef Vojtěch Datel (PřF UK)

03.02.2017, Liberec

"FEFLOW a jeho aplikace v praxi", Pavel Štrof (TUL)

27.01.2017, Liberec

"Řízení rizik v rámci životního cyklu objektu", Jaroslav Zajíček (TUL)

27.01.2017, Liberec

"Oddělení IG PřF UK a jeho aktuální výzkumná činnost", Jan Najser (PřF UK)

19.01.2017, Dresden

"Počítačová simulace proudění podzemní vody a transportu", Jan Šembera (TUL)

13.01.2017, Liberec

"Prediktivní řízení v energetice", Jaroslav Hlava (TUL)

13.01.2017, Liberec

"Využití stopovacích zkoušek v hydrogeologii", Jirí Bruthans (PřF UK)

12.01.2017, Dresden

"Recyklace stavebních hmot, část 2", Jürgen I. Schoenherr (HSZG)

05.01.2017, Dresden

"Recyklace stavebních hmot, část 1", Jürgen I. Schoenherr (HSZG)

 

2016

20.12.2016, Zittau

"Geologické a geotechnické požadavky na výstavbu skládek na příkladu zařízení v české republice", Zdenek Kudrna (PřF UK)

20.12.2016, Zittau

"Simulace proudění podzemní vody v tělese skládky", Kamil Nešetril (TUL)

19.12.2016, Dresden

"Geokunststoffe KBE-Konstruktionen", Harmut Hangen

16.12.2016, Liberec

"Problémově orientované informační systémy a modelování sdružených procesů", Jan Šembera (TUL)

16.12.2016, Liberec

"Užitá geofyzika a její využití při využívání přírodních zdrojů", Jan Valenta (PřF UK)

13.12.2016, Zittau

"Technika měření při výstavbě skládek", Gerhard Kast (HSZG)

13.12.2016, Zittau

"Příspěvek rostlin k těsnosti izolace povrchu skládky", Mathias Kändler (TU Dresden, IHI)

08.12.2016, Dresden

"Umělé hmoty a konstrukce vyztužených zemin", Hartmut Hangen

01.12.2016, Dresden

"Cirkulační vrty", Jirí Mls (PřF UK)

22.11.2016, Zittau

"Modelování hydrologie srážkových vod, část 2", Volkmar Dunger (TU Bergakademie Freiberg)

22.11.2016, Zittau

"Modelování hydrologie srážkových vod, část 1", Volkmar Dunger (TU Bergakademie Freiberg)

09.11.2016, Zittau

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin", Jens Engel (HTW Dresden)

08.11.2016, Zittau

"Ochrana životního prostředí pomocí geotextilií", Rainer Wiedemann

08.11.2016, Zittau

"Zavádění systému odpadového hospodářství s přihlédnutím k objemu vyprodukovaného odpadu na univerzitě Taita Taveta University College Keňa", Carola Hannich

11.10.2016, Zittau

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin (část 2)", Jens Engel (HTW Dresden)

11.10.2016, Zittau

"Geotechnické modely - idealizace podloží, mechanické vlastnosti půd a pevných hornin (část 1)", Jens Engel (HTW Dresden)

   

 

Řádné kurzy

2018

15.01.2018, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

08.01.2018, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

 
 

2017

18.12.2017, Dresden

"Geokunststoffe KBE-Konstruktionen - Computeranwendung", Hartmut Hangen (HUESKER Synthetic GmbH)

23.01.2017, Dresden

"Počítačová simulace proudění podzemní vody a transportu", Jan Šembera (TUL)

 

07.11. + 14.11.2017, Zittau

TESEUS mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" (HSZG, Žitava)

"Výstavba skládek - od projektování přes realizaci stavby až po následnou péči a využití", Franz Sänger

18.12.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

11.12.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

18.12.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

11.12.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

20.11.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

13.11.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

06.11.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

30.10.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

23.10.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

16.10.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

23.01.2017, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

 

2016

01.11.2016

TESEUS Regulärer Kurs (HSZG Zittau)

"Sonder-Fachvorlesung: "Deponiebau" Teil 2", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

25.10.2016

TESEUS Regulärer Kurs (HSZG Zittau)

"Sonder-Fachvorlesung: "Deponiebau" Teil 1", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

19.12.2016, Dresden

"Grundbau - numerische Modelle"

 
 

Intenzivní kurzy

2018

17.12.2018, Liberec

"Multielektrodová odporová metoda - teorie a praxe, 2. část", Jan Valenta (PřF UK)

10.12.2018, Liberec

"Multielektrodová odporová metoda - teorie a praxe, 1. část", Jan Valenta (PřF UK)

15.10.2018, Freiberg

"Výstava minerálů z celého světa", (HSZG)

29.06.2018

"Konstrukce a dimenzování opěrných konstrukcí a zabezpečení svahů"M. Sc. Enrico Kammel (HTW Dresden)

04.05.2018

2. část intenzivního kurzu pedologie (HSZG)

"Pedologická exkurze na lokalitu "Daubaner Wald" pod vedením prof. Dr. Reinera Schulze (HSZG)

27.04.2018

1. část intenzivního kurzu pedologie (HSZG)

"Přednáška o charakteristikách lokality "Daubaner Wald", Reiner Schulz (HSZG)

 
 

2017

07.-08.12.2017, Liberec

"Úvod do jazyka R - statistické výpočty v informačnı́ch systémech pro podporu rozhodovánı́", Vratislav Žabka (TUL)

04.12.2017, Dresden

"Mechanische Eigenschaften von natürlichen Lehmbodenschichten", Josef Rott (PřF UK)

27.11.2017, Dresden

"Mechanical behaviour of a lumpy clay fill", Jan Najser (PřF UK)

23.06.2017, Dresden

 

12.-13.05.2017, Zittau

"Půdní profily Daubaner Wald"

 22.-23.06.2017, Dresden  

"Konstrukce a dimenzování opěrných konstrukcí a zabezpečení svahů"

30.-31.03.2017, Liberec "Interpretace vyluhovacích experimentů", Josef Zeman, Vratislav Žabka (TUL)
02.-03.03.2017, Liberec "Cirkulační vrty", Jiří Mls, Tomáš Ondovčin (PřF UK)

 

2016

 1.11.2016  

TESEUS kurz (HSZG Zittau)

"Mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" část 2", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

25.10.2016

TESEUS kurz (HSZG Zittau)

"Mimořádná odborná přednáška: "Výstavba skládek" část 1", Prof. Dr.-lng. Franz Sänger

 

Workshopy

2018

22.11.2018, Dresden

"6. Odborná konference ke Geotechnice na Vysoké škole v Drážďanech - Postupy a aplikace", (HTW Dresden), různí přednášející

15.-16.11.2018, Liberec

"Skládkový workshop Liberec-Žitava 2018 -- Konec skládkování komunálního odpadu? Nikoli konec skládek! Zakrytí a rekultivace skládek a výsypek", (TUL + HSZG), různí přednášející

20.06.2018, Liberec

"Environmentální dopady důlní činnosti", hydrogeologický workshop (UK), různí přednášející

18.05.2018, Liberec

"Aplikace geofyziky při ochraně  využití přírodních zdrojů", geofyzikální workshop (UK),  různí přednášející

04.04.2018, Zittau

"Workshop o lyzimetrech", (HSZG)

  

2017

09.-10.11.2017, Zittau

"Skládkový workshop Žitava - Liberec 2017 -- Výstavba skládek - Směrnice EU, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky - látkové proudy a odtěžování skládek", (HSZG + TUL), různí přednášející

24.05.2017, Liberec

"Využívání a ochrana zdrojů podzemních vod", (PřF UK), různí přednášející

19.04.2017, Zittau

Lysimeter- workshop (Lysimetry v Žitavě a v Bautzen / Nadelwitz), (HSZG)

16.03.2017, Dresden

5. Konference o geotechnice

"Zemní stavby a životní prostŕedí - nový vývoj", (HTW Drážďany)

23.+24.8.2017, Praha

TESEUS Projektová porada

 

16.5.2017, Liberec

TESEUS Projektová porada

 

2016

03.-04.11.2016, Liberec

"Skládkový workshop Liberec-Žitava 2016 -- Skládka jako poslední možnost", (TUL + HSZG)

27.5.2016, Zittau

"Příspěvky o hydrologii a ekologii na Mužákovském vrásovém oblouku a v Mužákovském parku", (HSZG)

12.5.2016, Liberec

Workshop s představení projektových partnerů (TUL)

11.3.2016, Dresden Zahajovací akce - představení - diskuse - názory